Fysio Manueel Team Pand Informatie Contact

           

Informatie

Openingstijden

Afspraken

Tarieven

Kwaliteit

Privacyverklaring

Route

Privacyverklaring

Praktijk Welschap past privacyregels toe volgens nieuwe regelgeving

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verklaart Praktijk Welschap dat wij persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier beheren. We voldoen in de behandeling van persoonsgegevens tenminste aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder leest u hoe wij daar concreet invulling aan geven.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk Welschap verwerkt persoonsgegevens van cliënten, vrijwilligers en personeel omdat u gebruik maakt van onze diensten/dienstverband en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Door gebruik te maken van onze diensten gaat u ermee akkoord dat wij deze persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk Welschap verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Burgerservicenummer;
 • Gegevens die betrekking hebben op uw hulpvraag/de hulpvraag van uw kind, waaronder mogelijk:
  • Gegevens m.b.t. uw gezondheid/de gezondheid van uw kind;
  • Gegevens m.b.t. ketenpartners in de zorg;
  • Gegevens over godsdienst/levensovertuiging;
  • Gegevens over seksueel leven;
  • Gegevens over economische status;
  • Gegevens over familiaire relaties/gezinssamenstelling;
  • Gegevens over opleidingen/scholingen

Deze gegevens worden alleen verwerkt indien deze van belang zijn in onze dienstverlening aan u/uw kind of in ons dienstverband met u en indien u deze gegevens zelf actief aan ons verstrekt.

Waarom we deze gegevens nodig hebben

Praktijk Welschap verwerkt bovenstaande gegevens voor de volgende doelen:

 • Het onderhouden van contact;
 • Het uitvoeren van passende behandeling;
 • Administratieve afhandeling

Praktijk Welschap verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Hoe lang we de gegevens bewaren

Praktijk Welschap bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan volgens de wet die op onze dienstverlening van toepassing is (ZVW). De bewaartermijn is vanuit deze wet gesteld op 15 jaar.

Delen met anderen

Praktijk Welschap deelt uw persoonsgegevens alleen met derden wanneer u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Al onze medewerkers hebben contractueel vastgelegd beroepsgeheim, waarmee is vastgelegd dat zij vertrouwelijk omgaan met alle informatie die zij in het kader van hun werk hebben ontvangen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@praktijkwelschap.nl. Praktijk Welschap antwoordt zo snel mogelijk, maar reageert binnen 4 weken op uw verzoek.

Beveiliging

Praktijk Welschap neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt adequate technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Praktijk Welschap, telefoonnummer 040-8424167 of via info@praktijkwelschap.nl. Bovendien heeft u te allen tijde het recht om een klacht of bezwaar in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag.

Wijzigingen

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen door de bijgewerkte versie van de privacyverklaring op onze website te plaatsen. Wij raden u aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. De hier getoonde versie is van 23 mei 2018. 

 

Praktijk Welschap   Bosrand 2   5658 CR Eindhoven   040-8424167